Krisberedskap

Krisledningsorganisation

Kommunens organisation och verksamhet vid en extraordinär händelse, en kris, ska så långt som möjligt överensstämma med den normala organisationen. Ibland måste man dock kunna fatta snabba beslut utan att vänta på den ordinarie nämndens beslut. För sådana situationer finns en krisledningsnämnd.

Krisledningsplan

Alla kommuner har skyldighet att planera för hur en extraordinär händelse skall ledas, hur berörda skall informeras och på vilket sätt samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under sådana förhållanden. I planen skall det framgå hur kommunens ledningsfunktion ser ut under sådana förhållanden och på vilket sätt krisledningsnämnden med dess stödfunktioner är organiserad. Den innehåller ingen information på detaljnivå eftersom den då kunde bli otymplig och svår att använda vid en verklig händelse.

Krisledningsnämnden

Enligt lagen om extraordinära händelser ska varje kommun ha en nämnd för att fullgöra uppgifter under en extraordinär händelse, en så kallad krisledningsnämnd.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter behöver nämnden heller inte träda i funktion. I detta fall hanteras den uppkomna situationen inom ramen för den ordinarie organisationen.  

Vem aktiverar krisledningsnämnden?

Nämndens ordförande, eller vid dennes bortfall vice ordföranden, beslutar när nämnden ska träda i funktion. I de flesta fall kan kriser hanteras av den ordinarie organisationen utan att nämnden sammankallas. Krisledningsnämnden får när den sammankallats överta den del av andra nämnders beslutsfattande och verksamhet som rör händelsen ifråga.

Stöd vid kris - POSOM

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. Socialförvaltningen är ansvarig för organisationen kring arbetet. Ledningsgruppens deltagare är bland annat från socialtjänst, skola, kommunledningen, primärvården, kyrkorna, polisen och räddningstjänsten.

Ibland inträffar en större olycka, med ett stort antal drabbade, där kommunens och primärvårdens ordinarie resurser för stödverksamhet inte kan hantera situationen. Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser.  POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade.

Om POSOM blir aktiverat så kommer det att finnas information på kommunens hemsida om vart du kan vända dig och vilka telefonnummer som gäller. Finns det ingen sådan information så är det genom de ordinarie vägarna som du skall söka din hjälp.

Som stöd vid behov finns det en stor resursgrupp kopplad till POSOM's organisation. Dessa resurser finns inom socialtjänst, skola, vård och omsorg, utbildning, kultur och fritid och kommunledningen. Socialtjänsten ansvarar för organisationen kring dessa resurser.

Du kan hitta mer information på Alingsås kommun samt Vårgårda kommun.

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommuner och landsting ålagda att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys.

Alingsås och Vårgårda kommun gör årligen en inventering av de kända hot och risker som finns i kommunen. Underlagen tas fram av respektive förvaltning/sektor/bolag genom att man undersökt vilka kända hot och risker som kan påverka verksamheten. Resultatet av inventeringen presenteras i en risk- och sårbarhetsanalys.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering.