Brandfarlig och explosiv vara

Som verksamhetsutövare får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen. Det ställs samma krav på den tillståndslösa hanteringen som på den med tillstånd förutom kravet på en föreståndare. För yrkesmässig hantering av explosiv vara, t.ex. fyrverkerier och ammunition måste du alltid ha tillstånd.

Om du har några frågor kring hanteringen brandfarlig och explosiv vara eller tillståndsansökan, hör av dig till samhallsskydd@avrf.se

Behöver jag söka tillstånd?

Den mydighet som föreskriver regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor.

www.msb.se kan du se om du behöver söka tillstånd för din hantering av brandfarlig eller explosiva varor.

Tillstånd för explosiva varor

För så gott som all hantering av explosiva varor krävs tillstånd. Vi utfärdar tillstånd för användning, förvaring och överföring av varan inom Sverige. För övrig verksamhet såsom tillverkning, bearbetning och import söks tillståndet istället hos MSB.

Tillståndet söker du genom vår e-tjänst för explosiva varor. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

För hantering av större mängder brandfarliga vätskor, gaser och andra ämnen krävs tillstånd. Om din verksamhet faller inom ramen för tillståndsplikten kan du läsa på MSBs hemsida via länken ovan. 

Tillståndet söker du genom vår e-tjänst för brandfarlig vara.

Förbud mot fyrverkerier i Alingsås stadskärna

Enligt Alingsås kommuns ordningsföreskrifter råder det förbud mot att använda fyrverkerier inom angivet geografiskt område av Alingsås innerstad.

Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Har du mer brandfarlig eller explosiv vara än de mängder som anges i föreskrifterna kan räddningstjänsten välja att genomföra en tillsyn hos dig.

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor som kan orsaka skador på liv, hälsa, egendom och miljö (6§ LBE). Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl lagen samt gällande föreskrifter efterlevs. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och den dokumentation som krävs för tillsynen. Vid tillsynen har myndigheten även rätt att få tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor (24 § LBE).

Räddningstjänsten utför endast tillsyn på de verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara. Dessa verksamheter har delats in i ett antal kategorier beroende av verksamhetstyp och för respektive kategori har sedan en frist (tidsintervall mellan tillsynstillfällena) tilldelats med hänsyn till behovet av tillsyn.