Brandfarlig och explosiv vara

Som verksamhetsutövare får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen. Det ställs samma krav på den tillståndslösa hanteringen som på den med tillstånd förutom kravet på en föreståndare. För yrkesmässig hantering av explosiv vara, t.ex. fyrverkerier och ammunition måste du alltid ha tillstånd.

Föreskrivande myndighet

Den mydighet som föreskriver regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Där kan du se om du behöver söka tillstånd för din hantering av brandfarlig eller explosiva varor.

Skolor ska ha tillstånd för all hantering av brandfarlig vara.

Tillstånd

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söker du hos Alingsås kommun eller Vårgårda kommun beroende på vilken kommun du är verksam inom. 

Förbud mot fyrverkerier i Alingsås stadskärna

Enligt Alingsås kommuns ordningsföreskrifter råder det förbud mot att använda fyrverkerier inom angivet geografiskt område av Alingsås innerstad.

Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Har du mer brandfarlig eller explosiv vara än de mängder som anges i föreskrifterna kan räddningstjänsten välja att genomföra en tillsyn hos dig.

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor som kan orsaka skador på liv, hälsa, egendom och miljö (6§ LBE). Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl lagen samt gällande föreskrifter efterlevs. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och den dokumentation som krävs för tillsynen. Vid tillsynen har myndigheten även rätt att få tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor (24 § LBE).

Räddningstjänsten utför endast tillsyn på de verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara. Dessa verksamheter har delats in i ett antal kategorier beroende av verksamhetstyp och för respektive kategori har sedan en frist (tidsintervall mellan tillsynstillfällena) tilldelats med hänsyn till behovet av tillsyn.